Clustering voor waterzuivering Adviseurs      < Terug

Locatie:
Nederland

meer informatie

Clustering voor waterzuivering

Per 1 januari 2018 geldt een verplichte zuivering van restwaterstromen. Zuiveringsinstallaties moeten dan de gewasbeschermingsmiddelen met minimaal 95% verwijderen uit het te lozen water. Het betreft drainwater bij substraatteelt, drainagewater bij grondgebonden teelt en filterspoelwater.

De zuiveringsplicht heeft zowel betrekking op lozing via de riolering als op het oppervlaktewater en geldt voor ieder individueel glastuinbouwbedrijf. Het is tevens mogelijk om een cluster te vormen.

Om als cluster in aanmerking te komen voor het uitstel, zal in 2016 een businessplan moeten worden ingediend. Het is van groot belang om nu voorbereidend werk te doen:
-      Inventariseren van de afvalwaterstromen binnen de individuele bedrijven van het cluster.
-      Nagaan welke mogelijkheden er zijn om het afvalwater te zuiveren en bepalen of de betreffende installatie(s) ook voor andere doeleinden inzetbaar zijn.
-      Nagaan of clustering in uw specifieke situatie voldoende (kosten)voordelen biedt.

AAB NL en ScamiloN werken samen bij hun adviesdiensten voor deze waterclusters. Om het cluster en de clusterleden te ondersteunen bij het voorbereidende werk, bieden zij teeltgroep-bijeenkomsten aan. Individuele kwekers kunnen aan de hand van een inventarisatielijst die wordt verstrekt, hun eigen afvalwaterstromen in kaart brengen. Vervolgens komen de kwekers per teeltgroep bijeen in een groep van 6-10 kwekers. Aan de hand van de ingevulde inventarisatielijsten kan zeer specifiek ingegaan worden op de aspecten die voor de betreffende kwekers van belang zijn. Op deze wijze krijgen de kwekers inzicht in de volgende zaken:
-      Welke uitdagingen zijn er de komende jaren op het gebied van de emissie van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen?
-      Welke technieken zijn beschikbaar voor de toekomstige uitdagingen?
-      Welke mogelijkheden zijn er voor clustering?
-      Is clusteren zinvol?

Indien u gebruik wil maken van de uitstelregeling voor clustering, dient het cluster voor 01-01-2017 een businessplan te hebben ingediend. AAB NL kan dit businessplan voor het cluster opstellen zodat alle deelnemers van het cluster in aanmerking komen voor uitstel. Afgelopen tijd is gewerkt aan het ontwerp van de waterfabriek die in het businessplan moet worden beschreven. Daarbij is het mogelijk dat het cluster kiest voor een hoog ambitieniveau waarvoor een lange periode van uitstel nodig is.

Meer informatie
Indien u meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met:
Alwin van Ruijven, bereikbaar op:
Telefoonnummer: 0174-637637
E-mail: a.vanruijven@aabnl.nl

In de volgende presentatie zijn meer details weergegeven: