Emissie-eisen stookinstallaties per 1-1-2017 Adviseurs      < Terug

Locatie:
Nederland

meer informatie

Emissie-eisen stookinstallaties per 1-1-2017

Vanaf 01-01-2017 gelden vanuit het Activiteitenbesluit onderstaande eisen voor zowel bestaande als nieuwe stookinstallaties die aardgas verbruiken. Bedrijven die kunnen aantonen dat zij jaarlijks tenminste 3,6 kg per m² externe CO2 doseren krijgen uitstel tot 01-01-2019. Voor installaties die aantoonbaar maximaal 500 uur per jaar in bedrijf zijn, gelden geen emissie-eisen.

Emissie-eisen stookinstallaties
Ketels (aardgasverbruik > 45 Nm³/uur)
- NOx     2

Voor ketels geldt de NOx meetverplichting éénmalig bij ingebruikname of na wijzigingen aan de installatie. Bij de installatie dient een meetrapport aanwezig te zijn. Bij ketels van voor 2013 en een verbruik tussen 45 en 113 Nm³/uur geldt deze verplichting alleen na het wijzigen van de installatie.

Kleinere WKK’s of permanent lager afgestelde WKK’s (gasverbruik < 284 Nm³/uur)
- NOx     < 340 mg/Nm³ bij 3% O2

Grotere WKK’s (gasverbruik > 284 Nm³/uur)
- NOx     < 100 mg/Nm³ bij 3% O2
- CxHy    < 1.500 mg/Nm³ bij 3% O2     (methaanslib / onverbrande koolwaterstoffen)

Voor WKK’s geldt een meetverplichting van ten minste eens per 4 jaar. Als er nog geen meetrapport aanwezig is waarop voor grotere WKK’s ook methaanslib is gemeten, dan dient een meting voor 01-01-2017 (of 1-1-2019 bij voldoen externe CO2) te worden verricht.

Wordt Ureum gebruikt voor rookgasreiniging, dan dient dit continue geïnjecteerd te worden. Daarnaast dient de NOx emissie continue gemeten te worden of moet Ureum registratie plaatsvinden in combinatie met een periodieke NOx meting.

Keuringseisen stookinstallaties
Sinds 01-01-2013 geldt voor stookinstallaties die meer dan 11 Nm³/uur gebruiken (=100 kWth), dat er ten minste elke 4 jaar een keuring moet worden uitgevoerd door een SCIOS gecertificeerd bedrijf.

Brandstoftoevoerleidingen
Omdat de keuring van brandstoftoevoersystemen onderdeel is van de keuringsverplichting voor de stookinstallatie, zijn dezelfde minimale keuringsfrequenties van toepassing. De SCIOS-inspecteur bepaalt ter plekke welke elementen hij aan een keuring onderwerpt. Dit doet hij aan de hand van de situatie ter plekke en de bevindingen uit het laatste keuringsrapport. Na de keuring geeft de inspecteur een verklaring van geen bezwaar af voor de brandstoftoevoerleidingen.

Groen Label Kas
Voor de Groen Label Kas gelden strengere emissie-eisen:
Ketels: NOx < 50 mg/Nm³ bij 3% O2
Alle WKK’s :  NOx < 90 mg/Nm³ en CxHy < 1.200 mg/Nm³ bij 3% O(Vanaf GLK8)
Let op dat voor de Groen Label Kas hogere eisen gesteld worden aan de methaan meting. Het bedrijf/instantie die de meting uitvoert dient ISO 17025 geaccrediteerd te zijn. De meting en meetinstallatie dient te voldoen aan NEN-EN 12619. Een SCIOS gecertificeerd bedrijf voldoet niet altijd aan deze eisen.