Privacy Statement

Privacy Statement

Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die AAB BM Nederland B.V. verwerkt voor haar klanten en relaties.

Indien u opdracht verstrekt of andere persoonsgebonden gegevens verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. We adviseren u om kennis te nemen van onderstaande.

Verantwoordelijke
De verantwoordelijke voor verwerking van de persoonsgegevens is in beginsel: een medewerk(st)er van AAB BM Nederland B.V., gevestigd aan Honderdland 1040, 2676 LV Maasdijk, bereikbaar via het centrale telefoonnummer 0174637637 of via het algemene emailadres info@aabnl.nl.

Verwerking
In het kader van een opdracht of anderszins kán AAB een of meerdere van onderstaande gegevens verwerken. Het gaat om:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Geslacht
 • (post)adres
 • Telefoonnummer
 • Emailgegevens
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die van belang kunnen zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden waarvoor opdracht is verstrekt

Doel
Het doel is te allen tijde de opdracht of andere afspraak die concreet gemaakt is tussen de relatie/klant en de medewerk(st)er van AAB.
Een ander doel kan zijn het ontvangen van een algemene nieuwsbrief waarvoor de betrokkene zich heeft ingeschreven.
Tenslotte kan het zijn dat klanten rechtstreeks benaderd worden voor een individueel of collectief (nieuws)bericht / advies. Een voorbeeld is de direct mailing aan klanten met een opdracht voor energie advies.

De gegevens worden voor geen ander doel gebruikt dan waarvoor overeenstemming is bereikt. De gegevens worden nimmer doorverkocht of doorgestuurd aan andere partijen zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. De gegevens kunnen wel binnen AAB BM Nederland B.V. gebruikt worden door andere medewerkers.

Opzegging en intrekking
Betrokkene kan te allen tijde zijn/haar gegevens laten verwijderen. Hiertoe kan een schriftelijk verzoek worden ingediend per post of per emailbericht, geadresseerd aan bovenstaande gegevens.

Voor het uitschrijven van een nieuwsbericht kan men de afmeld-link onderaan de nieuwsbrief gebruiken. Hierdoor wordt het emailadres en de naam uit de mailinglist verwijderd.

Bewaartermijnen
AAB BM Nederland B.V. bewaart de persoonsgegevens voor onbepaalde tijd aangezien projecten in de sector een lange doorlooptijd hebben of waarbij de informatie van belang kan zijn bij het realiseren van een nieuw project na enige jaren. Het betreft hier geen privacygevoelige informatie echter wel persoonsgebonden informatie.
Het is betrokkene te allen tijde toegestaan om een schriftelijk verzoek in te dienen om gegevens voor een maximale periode te bewaren. Er zal in dat geval een verklaring worden opgesteld waarin de uitdrukkelijke periode is vastgelegd. Deze verklaring zal door verantwoordelijke en betrokkene worden ondertekend.

Beveiliging
Ter bescherming van de persoonsgegevens heeft AAB BM Nederland B.V. een streng en strikt beleid omtrent veiligheid, zoals updates, persoonlijke wachtwoorden, beveiligingsprogramma’s, tweetraps authenticatie, bewustwording, attendering op phishing en andere cybercrime enz.
Voor de totstandkoming van een project of opdracht kan contact noodzakelijk zijn met een derde. Het betreft bijvoorbeeld een kassenbouwer, verwarmingsinstallateur, gemeente enz. Betrokkene is hiermee bekend en realiseert zich dat verantwoordelijke uitsluitend noodzakelijke informatie deelt en verantwoordelijke geen zicht en grip heeft op de verwerking van die gegevens door derde.

Inzage, verwijderen, overdracht, klachten en vragen

 • Via het algemeen emailadres info@aabnl.nl kan een verzoek worden ingediend om de persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen.
 • Mocht bezwaar gewenst zijn tegen de verwerking van de persoonsgegevens, kan dit te allen tijde gericht worden aan info@aabnl.nl;
 • Mocht een klacht ingediend moeten worden, kan een email verzonden worden aan info@aabnl.nl;
 • Alle overige vragen en toelichtingen welke gewenst zijn, kunnen aan het emailadres info@aabnl.nl verzonden worden.

Bovenstaande verzoeken worden binnen een redelijke termijn afgewikkeld, doch uiterlijk binnen 1 maand. Mocht deze termijn om welke reden ook niet haalbaar zijn, wordt betrokkene hierover tijdig geïnformeerd en zal afhandeling binnen 3 maanden na ontvangst van het verzoek worden uitgevoerd.

Wijzigingen
Het is mogelijk dat dit privacy statement gewijzigd wordt. De meest recente versie is te allen tijde terug te vinden via onze website www.aabnl.nl

 

Wil jij meer weten over een van de functies, bekijk de werken-bij pagina

Bekijk vacatures
Heeft u vragen? Heeft u vragen?